Spis treści:

Upadłość konsumencka a zobowiązania akcesoryjne

Jurysdykcja krajowa w poszczególnych rodzajach spraw

Jurysdykcja wyłączna sądów polskich, zagadnienie jurysdykcji koniecznej

Uznawanie orzeczeń wydanych przez sądy zagraniczne

Korzystne zmiany dla konsumentów chcących pozwać bank

Nowe zasady reklamacji w instytucjach finansowych

Zmiany w regulacji umów o pracę na czas określony

Z BANKIEM MOŻNA WYGRAĆ !

Czy dopuszczalna jest prokura łączna z członkiem zarządu?

Co z tymi odsetkami?

Zmiany w orzekaniu o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem - nowelizacja

Zmiany w procesie i stosunkach cywilnoprawnych

Czy można domagać się zachowku będąc spadkobiercą ustawowym?

Jaką kwotę należy zwrócić klientowi oddającemu towar zakupiony w e-sklepie? „Odszkodowanie” za zużycie towaru w praktyce.

Dobre zmiany dla spadkobierców

Fałszywe e-maile podszywające się pod Kancelarię

Nowości przy rejestracji spółek

Sytuacja małżonka upadłego konsumenta

Ubóstwo masy

Zmiany postępowania upadłości konsumenckiej

Obiecujące zmiany w upadłości konsumenckiej

Radca prawny obrońcą w postępowaniu karnym

Podatkowy zegar tyka już od chwili śmierci spadkodawcy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – prawne aspekty

Zmiana nazwiska w trybie ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce - droga przed komisją

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce - droga sądowa

Zapis windykacyjny

Zachowek, darowizna, zaliczenie na schedę spadkową.

Rodzaje dziedziczenia

Podatek od spadku i darowizn.

Odziedziczyłem długi. Co dalej? Dochodzenie roszczeń przez bank.

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Przyjęcie spadku, odrzucenie, zrzeczenie się dziedziczenia.

Co z majątkiem po śmierci? Testament czy darowizna?

Kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości nie jest już przestępstwem.

Zmiany w urlopie wychowawczym po 1 października 2013r.

Amber Gold i urzędy skarbowe

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Telefon służbowy

Aktualności czerwiec 2013r.

Fotoradary - warunki legalnego użytkowania.

Podstawowe informacje o biurze podróży, które klient powinien sprawdzić przez dokonaniem wpłaty pieniędzy

Deklaracja Prezydenta Baracka Obamy w sprawie redukcji emisji CO2

Problemy z gwarancją na samochód

Gran Turismo Polonia 2013

Niedopuszczalność zasiedzenia prawa odpowiadającego treścią służebności przesyłu przed rokiem 2008

Rozpoznawalność Znaku Towarowego

Cofnięcie pozwu rozwodowego

Sędzia Igor Tuleya

Prawa autorskie do programu komputerowego

Znak towarowy

Odpowiedzialność rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Ile władzy trzeciej władzy

Minister miał prawo?

Jakie kroki powinni mogą podjąć wierzyciele w obliczu ogłoszenia upadłości Amber Gold ?

Roszczenia do Amber Gold

10 dni na zwrot towaru na Allegro

ZAKAZ KONKURENCJI W PRAWIE PRACY

ODPIS AKTUALNY Z KRS - WYDRUK KOMPUTEROWY

Użytkowanie w firmie swojego samochodu

Upadłość konsumencka

OCHRONA STOSUNKU PRACY

ODWRÓCONA HIPOTEKA

ODSZKODOWANIE ZA SŁUPY ENERGETYCZNE NA DZIAŁCE

Dochodzenie odszkodowania przez pracownika

ZROZUMIEĆ PRAWNIKA

Postępowanie upadłościowe spółki z o.o.

Serwis prawa rodzinnego

Obowiązek podłączenia oraz przejęcia przez gminę prywatnej sieci wodno-kanalizacyjnej

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Dla pracodawców i pracowników

Nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorców

Najem okazjonalny

Doping w sporcie - aktualizacja

Archiwum (74)

Cofnięcie pozwu rozwodowego

27 stycznia 2013
 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296 z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2010.90.594 z późn. zm. )  • Cofnięcie pozwu – zasady ogólne
Cofnięcie pozwu oznacza chęć rezygnacji powoda (osoby wnoszącej pozew) z kontynuacji postępowania rozpoczętego wskutek wniesienia pozwu. Kwestia cofnięcia pozwu, w przepisach prawa polskiego, regulowana jest przez Kodeks postępowania cywilnego.

Jak wynika z treści art. 203 k.p.c. :„Art. 203.  § 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

§ 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

§ 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.”

Zasada jest więc taka, że pozew może zostać cofnięty bez zgody pozwanego (drugiego małżonka) aż do rozpoczęcia rozprawy. Jeśli z cofnięciem połączone było zrzeczenie się żądania stanowiącego przedmiot pozwu, można bez zgody drugiej strony wycofać pozew do czasu wydania wyroku.

  • Cofnięcie pozwu o rozwód


W przypadku cofnięcia pozwu o rozwód należy mieć na uwadze, iż postępowanie rozwodowe cechuje się odrębnościami. Dla przykładu „w sprawie o rozwód cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia nie wchodzi bowiem w rachubę - jak przyjmuje się bowiem w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz doktrynie, zrzeczenie się roszczenia, o jakim mowa w art. 203 § 1 kpc, może dotyczyć jedynie materialnoprawnego roszczenia dochodzonego przez powoda od pozwanego (…). ” (tak: Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 23 listopada 1983 r., III CZP 59/83).

Kwestię możliwości cofnięcia pozwu o rozwód należy rozważyć w dwóch  aspektach. Skutek złożonego oświadczenia o cofnięciu pozwu zależeć będzie bowiem od tego, jakie stanowisko w kwestii rozwodu wyraziła strona pozwana  w odpowiedzi na pozew o rozwód.

Aspekt 1) Gdy strona pozwana w sprawie rozwodowej nie zgadza się na rozwód

Cofnięcie pozwu rozwodowego jest dopuszczalne, jeżeli druga strona nie zażądała również rozwodu, tj. jeżeli  wnosi o oddalenie powództwa. Prawo pozwanego do żądania również orzeczenia rozwodu wynika z treści przepisu art. 439 kpc, zgodnie z którym :„Art. 439.  § 1. Powództwo wzajemne o rozwód lub o separację jest niedopuszczalne.

§ 2. W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o rozwód albo o separację.

§ 3. Strona pozwana w sprawie o rozwód może jednak również żądać rozwodu albo separacji. Strona pozwana w sprawie o separację może również żądać separacji albo rozwodu.”

 

Sąd Najwyższy wskazał, że „W wypadku zatem, gdy pozwany małżonek również żąda rozwodu, przedmiot procesu rozwodowego jest taki sam, jak gdyby rozwodu żądał powód. Rozróżnienie stron na powoda i pozwanego ma wówczas jedynie znaczenie zewnętrzne, a okoliczność, że pozew został wniesiony przez jednego z małżonków, zanim wniósł go drugi, nie umniejsza uprawnień małżonka pozwanego. Gdy pozwany żąda również orzeczenia rozwodu, mamy do czynienia z tożsamością procesu rozwodowego i powództwo wytoczone przeciwko niemu jest w rzeczywistości także jego własnym powództwem” (tak: Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 23 listopada 1983 r., III CZP 59/83).  W takiej sytuacji  cofnięcie pozwu będzie skuteczne, a sąd postępowanie umorzy.Aspekt 2) Gdy strona pozwana w sprawie rozwodowej również żąda rozwoduInaczej sytuacja przedstawia się w sytuacji, gdy strona pozwana chce rozwodu. Wskazać  bowiem należy, że żądanie rozwodu przez stronę pozwaną wyłącza dopuszczalność umorzenia postępowania wskutek cofnięcia pozwu (tak orzekł Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 23 listopada 1983 r., III CZP 59/83). Powyższe oznacza, iż  w wypadku, gdy strona pozwana zażąda również orzeczenia rozwodu, pozew rozwodowy nie może zostać skutecznie cofnięty przez stronę powodową (wnoszącą pozew). Wówczas sąd musi przeprowadzić rozprawę, a cofniecie pozwu w opisanej sytuacji nie może powodować umorzenia postępowania. Stanowisko strony pozwanej, która na skutek złożonego przez stronę powodową pozwu o rozwód, również żąda jego orzeczenia, wymaga merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd orzekający.

  • Zwrot kosztów


Jeżeli cofnięcie pozwu będzie skuteczne, przepisy przewidują, iż sprawach o rozwód lub separację następuje zwrot całego wpisu, jeżeli w sądzie I instancji został cofnięty pozew lub wniosek w rezultacie pojednania stron. Natomiast zwrot połowy wpisu następuje, gdy pozew lub wniosek zostanie z tej przyczyny cofnięty w sądzie II instancji. Stosownie bowiem do treści art. 79 ust. 2 u.k.s.c. „(…) sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu o rozwód lub separację albo wniosku o separację w razie cofnięcia pozwu lub wniosku na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji. W razie pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego, zwraca się połowę uiszczonej opłaty od apelacji”.

Źródło www.rozwodkrakow.pl

 

 

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.
ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47
fax +48 (12) 398 37 88

kancelaria@kancelaria.pl
Więcej

Newsletter

Chcesz otrzymywać newsletter kancelaria.pl? Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco.

Dodaj