Spis treści:

Upadłość konsumencka a zobowiązania akcesoryjne

Jurysdykcja krajowa w poszczególnych rodzajach spraw

Jurysdykcja wyłączna sądów polskich, zagadnienie jurysdykcji koniecznej

Uznawanie orzeczeń wydanych przez sądy zagraniczne

Korzystne zmiany dla konsumentów chcących pozwać bank

Nowe zasady reklamacji w instytucjach finansowych

Zmiany w regulacji umów o pracę na czas określony

Z BANKIEM MOŻNA WYGRAĆ !

Czy dopuszczalna jest prokura łączna z członkiem zarządu?

Co z tymi odsetkami?

Zmiany w orzekaniu o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem - nowelizacja

Zmiany w procesie i stosunkach cywilnoprawnych

Czy można domagać się zachowku będąc spadkobiercą ustawowym?

Jaką kwotę należy zwrócić klientowi oddającemu towar zakupiony w e-sklepie? „Odszkodowanie” za zużycie towaru w praktyce.

Dobre zmiany dla spadkobierców

Fałszywe e-maile podszywające się pod Kancelarię

Nowości przy rejestracji spółek

Sytuacja małżonka upadłego konsumenta

Ubóstwo masy

Zmiany postępowania upadłości konsumenckiej

Obiecujące zmiany w upadłości konsumenckiej

Radca prawny obrońcą w postępowaniu karnym

Podatkowy zegar tyka już od chwili śmierci spadkodawcy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – prawne aspekty

Zmiana nazwiska w trybie ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce - droga przed komisją

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce - droga sądowa

Zapis windykacyjny

Zachowek, darowizna, zaliczenie na schedę spadkową.

Rodzaje dziedziczenia

Podatek od spadku i darowizn.

Odziedziczyłem długi. Co dalej? Dochodzenie roszczeń przez bank.

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Przyjęcie spadku, odrzucenie, zrzeczenie się dziedziczenia.

Co z majątkiem po śmierci? Testament czy darowizna?

Kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości nie jest już przestępstwem.

Zmiany w urlopie wychowawczym po 1 października 2013r.

Amber Gold i urzędy skarbowe

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Telefon służbowy

Aktualności czerwiec 2013r.

Fotoradary - warunki legalnego użytkowania.

Podstawowe informacje o biurze podróży, które klient powinien sprawdzić przez dokonaniem wpłaty pieniędzy

Deklaracja Prezydenta Baracka Obamy w sprawie redukcji emisji CO2

Problemy z gwarancją na samochód

Gran Turismo Polonia 2013

Niedopuszczalność zasiedzenia prawa odpowiadającego treścią służebności przesyłu przed rokiem 2008

Rozpoznawalność Znaku Towarowego

Cofnięcie pozwu rozwodowego

Sędzia Igor Tuleya

Prawa autorskie do programu komputerowego

Znak towarowy

Odpowiedzialność rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Ile władzy trzeciej władzy

Minister miał prawo?

Jakie kroki powinni mogą podjąć wierzyciele w obliczu ogłoszenia upadłości Amber Gold ?

Roszczenia do Amber Gold

10 dni na zwrot towaru na Allegro

ZAKAZ KONKURENCJI W PRAWIE PRACY

ODPIS AKTUALNY Z KRS - WYDRUK KOMPUTEROWY

Użytkowanie w firmie swojego samochodu

Upadłość konsumencka

OCHRONA STOSUNKU PRACY

ODWRÓCONA HIPOTEKA

ODSZKODOWANIE ZA SŁUPY ENERGETYCZNE NA DZIAŁCE

Dochodzenie odszkodowania przez pracownika

ZROZUMIEĆ PRAWNIKA

Postępowanie upadłościowe spółki z o.o.

Serwis prawa rodzinnego

Obowiązek podłączenia oraz przejęcia przez gminę prywatnej sieci wodno-kanalizacyjnej

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Dla pracodawców i pracowników

Nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorców

Najem okazjonalny

Doping w sporcie - aktualizacja

Archiwum (74)

Obowiązek podłączenia oraz przejęcia przez gminę prywatnej sieci wodno-kanalizacyjnej

23 marca 2011
 

W sytuacji, gdy gmina nie zapewnia mieszkańcom dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej zdarza się często, iż zadnie to wykonują osoby prywatne wykładając na ten cel własne środki. Osoba taka tworzy zwykle pewien odcinek sieci wodno-kanalizacyjnej oraz buduje odpowiednie przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe. Jeżeli inwestor prywatny wybuduje taką sieć to automatycznie uzyskuje prawo żądania od gminy przyłączenia do głównej sieci, za której budowę odpowiada gmina. Zadanie to, zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), mieszczące się w zakresie obowiązku zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, jest zadaniem własnym gminy. Ten sam obowiązek nakłada na gminę art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858, z późn. zm.). Gmina realizuje go przy pomocy przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, którymi mogą być gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zakład budżetowy, jednostka budżetowa, gospodarstwo pomocnicze) lub podmioty prywatne (przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków). Art. 15 ust 4.  w/w ustawy stanowi, iż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, [dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez radę gminy], oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług”. W związku z powyższym osoba prywatna, która wybudowała sieć na własne potrzeby może się zgłosić do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z roszczeniem o podłączenie do sieci głównej. Jedynie w sytuacji, gdy prywatna sieć nie spełnia wymogów regulaminu uchwalonego przez gminę lub gdy brak technicznych możliwości świadczenia usług to żądanie inwestora prywatnego może spotkać się z odmową. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2010r. przyłączenie nie ma charakteru odpłatnego, bowiem „z faktu, że sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę należą do zadań własnych gminy nie wynika kompetencja dla organu stanowiącego gminy do wprowadzania opłat za podłączenie do sieci podmiotów chcących z niej korzystać”. Upoważnienie do nakładania opłat w tym zakresie nie stanowi również przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1996 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.), zgodnie którym jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. WSA stwierdził w w/w orzeczeniu, iż „powyższy przepis nie zawiera podstawy prawnej do podejmowania uchwał określających odpłatność za zamiar podłączenia do sieci wodociągowej, a jedynie daje upoważnienie do ustalenia cen za wodę z wodociągu gminnego. Mimo iż wskazuje się w nim na ceny i opłaty, nie można wyprowadzać z tego wniosku, że opłaty te mogą być czymś więcej niż ustalonymi należnościami, stanowiącymi jedynie ekwiwalent za świadczoną usługę ze strony gminy w postaci umożliwienia korzystania z jej obiektów i urządzeń, świadczoną w warunkach braku jakiegokolwiek przymusu po stronie świadczeniobiorcy.”

Przejęcie:

Po wybudowaniu prywatnej sieci inwestor prywatny ma także prawo żądać od gminy lub przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, żeby ją od niego przejęła. Prawo to zagwarantowane jest w ustawie z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Art. 31. 1 powołanej ustawy stanowi bowiem, iż „ Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.” Jako sieć prywatną rozumieć należy więc wybudowane urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyjne. Te pierwsze definiowane są zgodnie z art. 2 pkt 15 w/w ustawy jako „ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody”.  Z kolei te drugie, zgodnie z art. 2 pkt 14 w/w ustawy to „sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wyprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki, a także przepompowanie ścieków”. Przez pojęcie sieci, zgodne z art. 2 pkt 7 rozumieć należy „przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego”.

W praktyce o tym, czy z żądaniem przejęcia w/w urządzeń należy się zwrócić do gminy czy przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego decyduje stan własnościowy urządzeń (sieci) na terenie gminy. Przejęcie dokonuje się na podstawie umowy, której stronami jest osoba prywatna oraz jeden z podmiotów określonych powyżej. Umowa określa w szczególności warunki finansowe przejęcia, gdyż zgodnie z wymogami ustawowymi przejęcie takie musi mieć charakter odpłatny. Jedynie w przypadku, gdyby sieć nie odpowiada warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach, o czym stanowi ust 2 art. 31 w/w ustawy podmiot odpowiadający za sieć główną może odmówić zawarcia umowy przeniesienia. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 31.01.2007r. (sygn. akt II CNP 81/2006) „zasadnicze znaczenie mają tu przepisy Prawa budowlanego, gdyż w tym Prawie znajdują się unormowania dotyczące działalności budowlanej, a wśród nich art. 5, stanowiący, że obiekt budowlany należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wynika stąd, że w razie istnienia przepisów, w tym przepisów tzw. techniczno-budowlanych, zawartych w akcie normatywnym - rozporządzeniu, najpierw mają być uwzględniane wynikające z nich nakazy i zakazy, a w uzupełnieniu lub braku przepisów szczegółowych należy stosować zasady wiedzy technicznej. Można dodać, że te nakazy i zakazy są niejednokrotnie formułowane w formie „przepisów” i w taki sposób nazywane, a zawarte w zbiorach określanych mianem wytycznych, instrukcji, wskazań itp. Zasady te nie są przepisami aktu normatywnego, lecz uzyskują walor prawny ze względu na wskazany art. 7 Pr.bud., nakazujący ich stosowanie. Podobnie postanowienia Polskich Norm, ze względu na dobrowolność stosowania, wiążą wewnątrz jednostki, która je przyjęła, a na zewnątrz w ramach stosunku obligacyjnego, nie można jednak odmówić im znaczenia ze względu na kumulację wiedzy i doświadczenia technicznego”.

W związku z powyższym w innych przypadkach zawarcie umowy jest obowiązkiem. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia z 23 lipca 2003 r., sygn. akt II CKN 346/01 stwierdził, iż niewykonanie tego obowiązku, przesądza o roszczeniu uprawnionego z tytułu niewykonania zobowiązania, co pozwala na przyjęcie, że jest to odpowiedzialność ex contractu (art. 471 Kodeksu cywilnego). Gdyby strony umowy nie mogły dojść do porozumienia w kwestii kwoty za jaką sieć jest przejmowana, inwestor prywatny ma prawo wystąpić na drogę sądową i żądać, aby sąd wydał rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.  W takiej sytuacji sąd bierze pod uwagę przede wszystkim wartość urządzeń, ale także wartość nakładów koniecznych do doprowadzenia urządzeń do odpowiedniego standardu technicznego zapewniającego bezpieczną, trwałą i ekonomicznie uzasadnioną eksploatację (tak SN w orzeczeniu z 31.1.2007 r., II CNP 81/06). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lipca 2004 (sygn. akt II CK 420/03) potwierdził, iż w przejęcie może nastąpić na podstawie przeniesienia własności urządzeń, ale także na podstawie innych niż własność tytułów prawnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Ustawa z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

 

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.
ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47
fax +48 (12) 398 37 88

kancelaria@kancelaria.pl
Więcej

Newsletter

Chcesz otrzymywać newsletter kancelaria.pl? Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco.

Dodaj