Spis treści:

Korzystne zmiany dla konsumentów chcących pozwać bank

Nowe zasady reklamacji w instytucjach finansowych

Zmiany w regulacji umów o pracę na czas określony

Z BANKIEM MOŻNA WYGRAĆ !

Czy dopuszczalna jest prokura łączna z członkiem zarządu?

Co z tymi odsetkami?

Zmiany w orzekaniu o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem - nowelizacja

Zmiany w procesie i stosunkach cywilnoprawnych

Czy można domagać się zachowku będąc spadkobiercą ustawowym?

Jaką kwotę należy zwrócić klientowi oddającemu towar zakupiony w e-sklepie? „Odszkodowanie” za zużycie towaru w praktyce.

Dobre zmiany dla spadkobierców

Fałszywe e-maile podszywające się pod Kancelarię

Nowości przy rejestracji spółek

Sytuacja małżonka upadłego konsumenta

Ubóstwo masy

Zmiany postępowania upadłości konsumenckiej

Obiecujące zmiany w upadłości konsumenckiej

Radca prawny obrońcą w postępowaniu karnym

Podatkowy zegar tyka już od chwili śmierci spadkodawcy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – prawne aspekty

Zmiana nazwiska w trybie ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce - droga przed komisją

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce - droga sądowa

Zapis windykacyjny

Zachowek, darowizna, zaliczenie na schedę spadkową.

Rodzaje dziedziczenia

Podatek od spadku i darowizn.

Odziedziczyłem długi. Co dalej? Dochodzenie roszczeń przez bank.

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Przyjęcie spadku, odrzucenie, zrzeczenie się dziedziczenia.

Co z majątkiem po śmierci? Testament czy darowizna?

Kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości nie jest już przestępstwem.

Zmiany w urlopie wychowawczym po 1 października 2013r.

Amber Gold i urzędy skarbowe

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Telefon służbowy

Aktualności czerwiec 2013r.

Fotoradary - warunki legalnego użytkowania.

Podstawowe informacje o biurze podróży, które klient powinien sprawdzić przez dokonaniem wpłaty pieniędzy

Deklaracja Prezydenta Baracka Obamy w sprawie redukcji emisji CO2

Wakacyjny wypoczynek - badania UOKiK

Problemy z gwarancją na samochód

Gran Turismo Polonia 2013

Niedopuszczalność zasiedzenia prawa odpowiadającego treścią służebności przesyłu przed rokiem 2008

Rozpoznawalność Znaku Towarowego

Uznawanie orzeczeń zagranicznych w Polsce.

Cofnięcie pozwu rozwodowego

Sędzia Igor Tuleya

Prawa autorskie do programu komputerowego

Znak towarowy

Odpowiedzialność rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Ile władzy trzeciej władzy

Minister miał prawo?

Jakie kroki powinni mogą podjąć wierzyciele w obliczu ogłoszenia upadłości Amber Gold ?

Roszczenia do Amber Gold

10 dni na zwrot towaru na Allegro

ZAKAZ KONKURENCJI W PRAWIE PRACY

ODPIS AKTUALNY Z KRS - WYDRUK KOMPUTEROWY

Użytkowanie w firmie swojego samochodu

Upadłość konsumencka

OCHRONA STOSUNKU PRACY

ODWRÓCONA HIPOTEKA

ODSZKODOWANIE ZA SŁUPY ENERGETYCZNE NA DZIAŁCE

Dochodzenie odszkodowania przez pracownika

ZROZUMIEĆ PRAWNIKA

Postępowanie upadłościowe spółki z o.o.

Serwis prawa rodzinnego

Obowiązek podłączenia oraz przejęcia przez gminę prywatnej sieci wodno-kanalizacyjnej

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Dla pracodawców i pracowników

Nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorców

Najem okazjonalny

Doping w sporcie - aktualizacja

Archiwum (72)

Obowiązek podłączenia oraz przejęcia przez gminę prywatnej sieci wodno-kanalizacyjnej

23 marca 2011
 

W sytuacji, gdy gmina nie zapewnia mieszkańcom dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej zdarza się często, iż zadnie to wykonują osoby prywatne wykładając na ten cel własne środki. Osoba taka tworzy zwykle pewien odcinek sieci wodno-kanalizacyjnej oraz buduje odpowiednie przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe. Jeżeli inwestor prywatny wybuduje taką sieć to automatycznie uzyskuje prawo żądania od gminy przyłączenia do głównej sieci, za której budowę odpowiada gmina. Zadanie to, zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), mieszczące się w zakresie obowiązku zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, jest zadaniem własnym gminy. Ten sam obowiązek nakłada na gminę art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858, z późn. zm.). Gmina realizuje go przy pomocy przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, którymi mogą być gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zakład budżetowy, jednostka budżetowa, gospodarstwo pomocnicze) lub podmioty prywatne (przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków). Art. 15 ust 4.  w/w ustawy stanowi, iż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, [dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez radę gminy], oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług”. W związku z powyższym osoba prywatna, która wybudowała sieć na własne potrzeby może się zgłosić do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z roszczeniem o podłączenie do sieci głównej. Jedynie w sytuacji, gdy prywatna sieć nie spełnia wymogów regulaminu uchwalonego przez gminę lub gdy brak technicznych możliwości świadczenia usług to żądanie inwestora prywatnego może spotkać się z odmową. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2010r. przyłączenie nie ma charakteru odpłatnego, bowiem „z faktu, że sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę należą do zadań własnych gminy nie wynika kompetencja dla organu stanowiącego gminy do wprowadzania opłat za podłączenie do sieci podmiotów chcących z niej korzystać”. Upoważnienie do nakładania opłat w tym zakresie nie stanowi również przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1996 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.), zgodnie którym jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. WSA stwierdził w w/w orzeczeniu, iż „powyższy przepis nie zawiera podstawy prawnej do podejmowania uchwał określających odpłatność za zamiar podłączenia do sieci wodociągowej, a jedynie daje upoważnienie do ustalenia cen za wodę z wodociągu gminnego. Mimo iż wskazuje się w nim na ceny i opłaty, nie można wyprowadzać z tego wniosku, że opłaty te mogą być czymś więcej niż ustalonymi należnościami, stanowiącymi jedynie ekwiwalent za świadczoną usługę ze strony gminy w postaci umożliwienia korzystania z jej obiektów i urządzeń, świadczoną w warunkach braku jakiegokolwiek przymusu po stronie świadczeniobiorcy.”

Przejęcie:

Po wybudowaniu prywatnej sieci inwestor prywatny ma także prawo żądać od gminy lub przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, żeby ją od niego przejęła. Prawo to zagwarantowane jest w ustawie z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Art. 31. 1 powołanej ustawy stanowi bowiem, iż „ Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.” Jako sieć prywatną rozumieć należy więc wybudowane urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyjne. Te pierwsze definiowane są zgodnie z art. 2 pkt 15 w/w ustawy jako „ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody”.  Z kolei te drugie, zgodnie z art. 2 pkt 14 w/w ustawy to „sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wyprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki, a także przepompowanie ścieków”. Przez pojęcie sieci, zgodne z art. 2 pkt 7 rozumieć należy „przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego”.

W praktyce o tym, czy z żądaniem przejęcia w/w urządzeń należy się zwrócić do gminy czy przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego decyduje stan własnościowy urządzeń (sieci) na terenie gminy. Przejęcie dokonuje się na podstawie umowy, której stronami jest osoba prywatna oraz jeden z podmiotów określonych powyżej. Umowa określa w szczególności warunki finansowe przejęcia, gdyż zgodnie z wymogami ustawowymi przejęcie takie musi mieć charakter odpłatny. Jedynie w przypadku, gdyby sieć nie odpowiada warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach, o czym stanowi ust 2 art. 31 w/w ustawy podmiot odpowiadający za sieć główną może odmówić zawarcia umowy przeniesienia. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 31.01.2007r. (sygn. akt II CNP 81/2006) „zasadnicze znaczenie mają tu przepisy Prawa budowlanego, gdyż w tym Prawie znajdują się unormowania dotyczące działalności budowlanej, a wśród nich art. 5, stanowiący, że obiekt budowlany należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wynika stąd, że w razie istnienia przepisów, w tym przepisów tzw. techniczno-budowlanych, zawartych w akcie normatywnym - rozporządzeniu, najpierw mają być uwzględniane wynikające z nich nakazy i zakazy, a w uzupełnieniu lub braku przepisów szczegółowych należy stosować zasady wiedzy technicznej. Można dodać, że te nakazy i zakazy są niejednokrotnie formułowane w formie „przepisów” i w taki sposób nazywane, a zawarte w zbiorach określanych mianem wytycznych, instrukcji, wskazań itp. Zasady te nie są przepisami aktu normatywnego, lecz uzyskują walor prawny ze względu na wskazany art. 7 Pr.bud., nakazujący ich stosowanie. Podobnie postanowienia Polskich Norm, ze względu na dobrowolność stosowania, wiążą wewnątrz jednostki, która je przyjęła, a na zewnątrz w ramach stosunku obligacyjnego, nie można jednak odmówić im znaczenia ze względu na kumulację wiedzy i doświadczenia technicznego”.

W związku z powyższym w innych przypadkach zawarcie umowy jest obowiązkiem. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia z 23 lipca 2003 r., sygn. akt II CKN 346/01 stwierdził, iż niewykonanie tego obowiązku, przesądza o roszczeniu uprawnionego z tytułu niewykonania zobowiązania, co pozwala na przyjęcie, że jest to odpowiedzialność ex contractu (art. 471 Kodeksu cywilnego). Gdyby strony umowy nie mogły dojść do porozumienia w kwestii kwoty za jaką sieć jest przejmowana, inwestor prywatny ma prawo wystąpić na drogę sądową i żądać, aby sąd wydał rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.  W takiej sytuacji sąd bierze pod uwagę przede wszystkim wartość urządzeń, ale także wartość nakładów koniecznych do doprowadzenia urządzeń do odpowiedniego standardu technicznego zapewniającego bezpieczną, trwałą i ekonomicznie uzasadnioną eksploatację (tak SN w orzeczeniu z 31.1.2007 r., II CNP 81/06). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lipca 2004 (sygn. akt II CK 420/03) potwierdził, iż w przejęcie może nastąpić na podstawie przeniesienia własności urządzeń, ale także na podstawie innych niż własność tytułów prawnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Ustawa z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

 

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.
ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47
fax +48 (12) 398 37 88

kancelaria@kancelaria.pl
Więcej

Newsletter

Chcesz otrzymywać newsletter kancelaria.pl? Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco.

Dodaj