Spis treści:

Jurysdykcja krajowa w poszczególnych rodzajach spraw

Jurysdykcja wyłączna sądów polskich, zagadnienie jurysdykcji koniecznej

Uznawanie orzeczeń wydanych przez sądy zagraniczne

Korzystne zmiany dla konsumentów chcących pozwać bank

Nowe zasady reklamacji w instytucjach finansowych

Zmiany w regulacji umów o pracę na czas określony

Z BANKIEM MOŻNA WYGRAĆ !

Czy dopuszczalna jest prokura łączna z członkiem zarządu?

Co z tymi odsetkami?

Zmiany w orzekaniu o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem - nowelizacja

Zmiany w procesie i stosunkach cywilnoprawnych

Czy można domagać się zachowku będąc spadkobiercą ustawowym?

Jaką kwotę należy zwrócić klientowi oddającemu towar zakupiony w e-sklepie? „Odszkodowanie” za zużycie towaru w praktyce.

Dobre zmiany dla spadkobierców

Fałszywe e-maile podszywające się pod Kancelarię

Nowości przy rejestracji spółek

Sytuacja małżonka upadłego konsumenta

Ubóstwo masy

Zmiany postępowania upadłości konsumenckiej

Obiecujące zmiany w upadłości konsumenckiej

Radca prawny obrońcą w postępowaniu karnym

Podatkowy zegar tyka już od chwili śmierci spadkodawcy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – prawne aspekty

Zmiana nazwiska w trybie ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce - droga przed komisją

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce - droga sądowa

Zapis windykacyjny

Zachowek, darowizna, zaliczenie na schedę spadkową.

Rodzaje dziedziczenia

Podatek od spadku i darowizn.

Odziedziczyłem długi. Co dalej? Dochodzenie roszczeń przez bank.

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Przyjęcie spadku, odrzucenie, zrzeczenie się dziedziczenia.

Co z majątkiem po śmierci? Testament czy darowizna?

Kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości nie jest już przestępstwem.

Zmiany w urlopie wychowawczym po 1 października 2013r.

Amber Gold i urzędy skarbowe

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Telefon służbowy

Aktualności czerwiec 2013r.

Fotoradary - warunki legalnego użytkowania.

Podstawowe informacje o biurze podróży, które klient powinien sprawdzić przez dokonaniem wpłaty pieniędzy

Deklaracja Prezydenta Baracka Obamy w sprawie redukcji emisji CO2

Wakacyjny wypoczynek - badania UOKiK

Problemy z gwarancją na samochód

Gran Turismo Polonia 2013

Niedopuszczalność zasiedzenia prawa odpowiadającego treścią służebności przesyłu przed rokiem 2008

Rozpoznawalność Znaku Towarowego

Cofnięcie pozwu rozwodowego

Sędzia Igor Tuleya

Prawa autorskie do programu komputerowego

Znak towarowy

Odpowiedzialność rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Ile władzy trzeciej władzy

Minister miał prawo?

Jakie kroki powinni mogą podjąć wierzyciele w obliczu ogłoszenia upadłości Amber Gold ?

Roszczenia do Amber Gold

10 dni na zwrot towaru na Allegro

ZAKAZ KONKURENCJI W PRAWIE PRACY

ODPIS AKTUALNY Z KRS - WYDRUK KOMPUTEROWY

Użytkowanie w firmie swojego samochodu

Upadłość konsumencka

OCHRONA STOSUNKU PRACY

ODWRÓCONA HIPOTEKA

ODSZKODOWANIE ZA SŁUPY ENERGETYCZNE NA DZIAŁCE

Dochodzenie odszkodowania przez pracownika

ZROZUMIEĆ PRAWNIKA

Postępowanie upadłościowe spółki z o.o.

Serwis prawa rodzinnego

Obowiązek podłączenia oraz przejęcia przez gminę prywatnej sieci wodno-kanalizacyjnej

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Dla pracodawców i pracowników

Nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorców

Najem okazjonalny

Doping w sporcie - aktualizacja

Archiwum (74)

Prawa autorskie do programu komputerowego

8 grudnia 2012
 

Prężnie rozwijający się przemysł informatyczny potrzebował objęcia pewnym modelem ochrony prawnej w zakresie wytworów tej dziedziny nauki. Na forum międzynarodowym zdecydowano się objąć programy komputerowe prawem autorskim. Oprogramowanie jest wiec traktowane jako utwór, ale ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza również pewne modyfikacje w odniesieniu do programów komputerowych, w szczególności wymienia inne pola eksploatacji.
Należy także odróżnić program komputerowy w formie źródłowej i w formie wynikowej, które to formy są dwiema postaciami tego samego programu. Stworzony on zostaje w formie źródłowej, a następnie język ten zostaje przetworzony na program właściwy. Duże znaczenie ma więc udostępnianie programu źródłowego, w którym to można wprowadzać modyfikacje. W obu formach program komputerowy jest chroniony przez prawo autorskie. Aby podlegał on tej ochronie musi spełniać jedynie przesłankę oryginalności – jak już wspomniano, musi być własną intelektualną twórczością jego autora.
Program komputerowy a patent
Osobnym od praw autorskich narzędziem prawnym jest patent, przyznawany na poszczególne wynalazki. W odróżnieniu od prawa amerykańskiego, w Polsce jak i w całej Europie teoretycznie nie można przyznać patentu na program komputerowy. W praktyce jednak taka ochrona jest przyznawana. Artykuł 52 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich wyłącza bowiem programy komputerowe spod swojej regulacji, ale jedynie jeżeli dane oprogramowanie zostało zgłoszone właśnie jako program komputerowy. Nie trudno nie zauważyć więc, jak łatwo jest obejść to wyłączenie.
Licencja
Cechą charakterystyczną dóbr niematerialnych jest w praktyce ogromna łatwość i niskie koszty sporządzenia kopii danego dobra. Dlatego właśnie udostępnia się je na zasadzie licencji. W odróżnieniu od sprzedaży nie przenosi ona całości praw do programu komputerowego, nie uprawnia więc do przenoszenia na inne osoby. Licencja jest jedynie umową o korzystanie z utworu, obejmuje ona pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.
Zgodnie z ustawą w prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Po upływie powyższego terminu, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa. Ustawa zaznacza również, iż twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony.
Ustawa przewiduje dwa rodzaje licencji – licencję wyłączną, która zastrzega wyłączność korzystania z utworu w określony sposób, oraz licencję niewyłączną, nieograniczającą udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji.
Co istotne z punktu widzenia praktycznego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, w zakresie objętym umową licencyjną. Postanowienie to przesądza o skutku erga omnes umowy udzielającej licencji wyłącznej. Zauważyć również należy, że umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, z pewnymi modyfikacjami. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Ustawa stanowi jednak, że idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.
Obecnie na rynku funkcjonuje wiele rodzajów licencji, które dostosowują się do konkretnych potrzeb osób korzystających z programów komputerowych. Przykładem może być licencja grupowa, dzięki której dany podmiot potrzebujący oprogramowania nie musi wykupywać wielu pojedynczych licencji, ale jedną wielostanowiskową, uprawniającą go do korzystania z programu na więcej niż jednym stanowisku.

Więcej na autorskie.kancelaria.pl

 

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.
ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47
fax +48 (12) 398 37 88

kancelaria@kancelaria.pl
Więcej

Newsletter

Chcesz otrzymywać newsletter kancelaria.pl? Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco.

Dodaj