12/03/2017

Z dniem 11 października br. weszła w życie regulacja, która nakłada nowe obowiązki na szeroko rozumiane instytucje finansowe w zakresie reklamacji składanych przez klientów tych podmiotów.

Nowa ustawa obejmuje swym działaniem klientów takich instytucji jak m.in. banki,...

12/03/2017

Umowa kredytu, to często wieloletnie zobowiązanie, obarczone dużym ryzykiem zmiany sytuacji finansowej, która może utrudnić, a nawet uniemożliwić spłatę kredytu. Należy jednak pamięta, że również w takiej sytuacji jest jakieś wyjście. Przede wszystkim, nie można unikać...

12/03/2017

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej, BIK, to instytucja powołana na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego z inicjatywy Związku Banków Polskich i 21 największych banków. BIK gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kr...

12/03/2017

Tajemnica bankowa to jeden z zasadniczych obowiązków każdego banku. Jest to tajemnica zawodowa związana z wykonywaniem konkretnej profesji, a jej podstawowym celem jest ochrona praw klienta. W Polsce obowiązek zachowania tajemnicy bankowej został sformułowany przez ust...

12/03/2017

Poręczenie jest jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń spłaty kredytu, który daje bankowi możliwość żądania spłaty zobowiązania od innej osoby niż kredytobiorca, natomiast dla poręczyciela rodzi w zasadzie prawie takie same konsekwencje jak zaciągnięcie kredytu....

12/03/2017

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, a rola sądu sprowadzona jest do umorzenia zobowiązania upadłego bez ustalania spłaty wierzycieli albo z ustaleniem takiego planu spłaty. Istotna z punktu widzenia wierzyciela jest druga sytuacja, w której to moż...

12/03/2017

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) reguluje ustawa Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku z późniejszymi zmianami (art. 4911 i n.).

Informacje zawarte na niniejszej stronie uwzględ...

12/03/2017

  • Cel postępowania: oddłużenie – sąd ustala plan spłaty wierzycieli na okres maksymalnie trzech lat, zaś wierzytelności niezaspokojone w postępowaniu zostają umorzone; sąd może umorzyć wszystkie zobowiązania bez planu spłaty, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywi...

12/03/2017

  • Konsument – o trybie w jakim będzie prowadzone postępowanie upadłościowe decyduje wyłącznie charakter prawny wnioskodawcy nie zaś źródło długów ani przyczyna niewypłacalności.

Przykład: Jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą, w wyniku czego stał...

12/03/2017

Sąd oddali wniosek o ogłoszeniu upadłości, jeżeli:

  • dłużnik doprowadził do swej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe i postępowanie to zostało u...

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

03/07/2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów