2017/03/12

Z dniem 11 października br. weszła w życie regulacja, która nakłada nowe obowiązki na szeroko rozumiane instytucje finansowe w zakresie reklamacji składanych przez klientów tych podmiotów.

Nowa ustawa obejmuje swym działaniem klientów takich instytucji jak m.in. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne oraz firmy pożyczkowe. Jak widać katalog jest więc bardzo szeroki i obejmuje w zasadzie wszystkie podmioty sektora (rynku) finansowego.

W myśl ustawy reklamacją jest wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego. Czynność ta może być złożona w każdej jednostce...

2017/03/12

Umowa kredytu, to często wieloletnie zobowiązanie, obarczone dużym ryzykiem zmiany sytuacji finansowej, która może utrudnić, a nawet uniemożliwić spłatę kredytu. Należy jednak pamięta, że również w takiej sytuacji jest jakieś wyjście. Przede wszystkim, nie można unikać kontaktu z bankiem, ponieważ wtedy bank będzie próbował kontaktować się sam i ustalić dlaczego nie otrzymał pieniędzy. Zawsze korzystniejszą sytuacją dla klienta będzie, jeżeli sam wykaże inicjatywę i porozmawia na temat zadłużenia. Jeśli klient deklaruje, że ma przejściowe trudności finansowe, ale wykazuje wolę i zdolność do dalszej spłaty, to bank na przykład zaproponuje restrukturyzację zadłużenia, która polega na wprowadzeniu dogodniejszych warunków spłaty zobowiązania i przywróceniu kredytowi statusu bez opóźnień, dzi...

2017/03/12

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej, BIK, to instytucja powołana na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego z inicjatywy Związku Banków Polskich i 21 największych banków. BIK gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz instytucji finansowej udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. BIK powstał dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. Dzięki zgromadzonym w BIK danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych. Pomaga oceniać bankom zdolność kredy...

2017/03/12

Tajemnica bankowa to jeden z zasadniczych obowiązków każdego banku. Jest to tajemnica zawodowa związana z wykonywaniem konkretnej profesji, a jej podstawowym celem jest ochrona praw klienta. W Polsce obowiązek zachowania tajemnicy bankowej został sformułowany przez ustawodawcę w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Zgodnie z treścią przepisu art. 104 ust. 1 Prawa bankowego obowiązek zachowania tajemnicy bankowej dotyczy banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe. Zgodnie z przepisami, ochroną objęte są wszystkie informacje dotyczące czynności bankowych i osób będących stronami umowy z bankiem, uzyskane w czasie negocjacji oraz w trakcie zawierania i realizacji umowy. Wyjątek stanowią jedynie te informacje, których uj...

2017/03/12

Poręczenie jest jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń spłaty kredytu, który daje bankowi możliwość żądania spłaty zobowiązania od innej osoby niż kredytobiorca, natomiast dla poręczyciela rodzi w zasadzie prawie takie same konsekwencje jak zaciągnięcie kredytu. Osoba decydująca się na poręczenie cudzego kredytu zgadza się spłacić zobowiązanie, w razie gdyby główny dłużnik tego nie zrobił. W związku z powyższym potencjalny poręczyciel musi pamiętać o kilku istotnych konsekwencjach wynikających z instytucji poręczenia.

Po pierwsze, banki dokładnie sprawdzają sytuację finansową poręczyciela, tak aby mieć pewność, że będzie on w stanie udźwignąć ewentualną spłatę długu. W związku z czym poręczyciel musi przejść procedurę badania zdolności kredytowej i przedstawić dokumenty potwierdzaj...

Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.