2017/03/12

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, a rola sądu sprowadzona jest do umorzenia zobowiązania upadłego bez ustalania spłaty wierzycieli albo z ustaleniem takiego planu spłaty. Istotna z punktu widzenia wierzyciela jest druga sytuacja, w której to możliwość zaspokojenia się wierzyciela w pierwotnej wysokości zobowiązania jest większa.

W polskim prawie generalnie obowiązuje zasada akcesoryjności – oznacza to, że niektóre prawa nie mogą występować samodzielnie. Przykładem takich praw jest np. hipoteka, która ani nie może istnieć bez wierzytelności, ani nie może być bez niej przeniesiona, ponadto wygaśnięcie wierzytelności skutkuje wygaśnięciem zabezpieczającej ją hipoteki. Od zasady akcesoryjności znajdujemy wyjątek w art. 491(15) ust.5 ustawy Prawo upadłościowe. Przepis ten stanowi, że mimo iż zostanie ustalony plan spłaty wierzycieli, to nie spowoduje to naruszenia praw wierzyciela wobec poręczyciela oraz w...

2017/03/12

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) reguluje ustawa Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku z późniejszymi zmianami (art. 4911 i n.).

Informacje zawarte na niniejszej stronie uwzględniają stan prawny obowiązujący na dzień 16 sierpnia 2016 roku.

2017/03/12

 • Cel postępowania: oddłużenie – sąd ustala plan spłaty wierzycieli na okres maksymalnie trzech lat, zaś wierzytelności niezaspokojone w postępowaniu zostają umorzone; sąd może umorzyć wszystkie zobowiązania bez planu spłaty, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, nie byłby w stanie ich zaspokoić w jakiejkolwiek części.

 • Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych i sądowych – postępowania sądowe dotyczące masy upadłości sąd zawiesza z urzędu, zaś egzekucja komornicza zostaje z mocy prawa zawieszona; z chwilą ogłoszenia upadłości komornik umarza postępowanie i przekazuje uzyskane środki do masy upadłości, a do zawieszonych postępowań będzie mógł wstąpić syndyk, reprezentujący interesy dłużnika.

 • Brak naliczania odsetek – od dnia ogłoszenia upadłości przeciwko dłużnikowi naliczane mogą być wyłącznie odsetki wynikające z zabezpieczeń rzeczowych (np. hipoteki, zastawu).

 • ubóstwo masy – w odróżn...

2017/03/12

 • Konsument – o trybie w jakim będzie prowadzone postępowanie upadłościowe decyduje wyłącznie charakter prawny wnioskodawcy nie zaś źródło długów ani przyczyna niewypłacalności.

Przykład: Jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą, w wyniku czego stał się niewypłacalny i zgłosił w ustawowym terminie wniosek o upadłość gospodarczą, który jednak został oddalony z uwagi na tzw. ubóstwo masy (brak zdolności pokrycia nawet kosztów postępowania) może złożyć wniosek o upadłość konsumencką bez względu na to jak powstały jego długi.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe jedynie w stosunku do osób niebędących przedsiębiorcami w jakiejkolwiek formie organizacyjnej (ani spółki ani jednoosobowej działalności gospodarczej). Warunkiem jest zatem brak wpisu w odpowiednim rejestrze (KRS/CEIDG).

W stosunku do byłych przedsiębiorców nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, która weszła w życie w styczniu 2016 r. złagodz...

2017/03/12

Sąd oddali wniosek o ogłoszeniu upadłości, jeżeli:

 • dłużnik doprowadził do swej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

 • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe i postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika;

 • w stosunku do dłużnika we wcześniejszym postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty wierzycieli (np. konsument nie wykonywał ustalonych obowiązków, nie złożył w terminie sprawozdań, zataił przychody, dokonał czynności prawnej, która mogłaby pogorszyć jego zdolność do wykonywania planu spłaty);

 • czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;

 • dłużnik, mając taki obowiązek jako przedsiębiorca, nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej;

 • w stosunku do dłużnika toczyło się konsumenckie postępowanie upadłościowe, które dopr...

2017/03/12

Wątpliwości co do tego które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości rozstrzyga sędzia komisarz na wniosek syndyka lub upadłego. Postanowienie takie sędzia komisarz doręcza również wierzycielom. Syndyk może pisemnie upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości należącej do masy upadłości.

Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym upadły zamieszkuje, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Wysokość tej kwoty określa sędzia komisarz biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego.

Jeśli konsument będący w związku małżeńskim pozostaje w ustroju wspólności majątkowej to do masy upadłości wejdzie także majątek...

Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.