Pozew rozwodowy

August 11, 2016

Napisanie pozwu rozwodowego to nie tylko wskazanie na stanu faktycznego sprawy i opisanie naszego małżeństwa. To również szereg wymagań formalnych, które należy spełnić, aby pozew został wniesiony prawidłowo.

 

Pisanie pozwu rozwodowego najlepiej zacząć od wskazania sądu właściwego w sprawie. Sądem tym będzie sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Rzeczowo właściwym jest natomiast sąd okręgowy.

 

Następnie należy wskazać dane strony powodowej (imię, nazwisko, adres, numer pesel) i strony pozwanej (imię, nazwisko, adres, wskazanie numeru pesel nie jest wymagane).

 

Kolejnym ważnym elementem jest uiszczenie opłaty sądowej od pozwu w prawidłowej wysokości 600 zł. Bez niej bowiem sąd nie podejmie w sprawie żadnych czynności, chyba że został złożony wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie i sąd przychylił się do wniosku.

 

Natomiast samą treść pozwu możemy podzielić na dwie części: przedstawienie naszych żądań tzw. petitum pozwu oraz ich uzasadnienie.

 

W petitum pozwu określamy, czy wnosimy o żądanie rozwodu bez orzekania o winie, czy też z winy jednej ze stron, albo z winy obojga. Dodatkowo wnosimy o uregulowanie sposobu korzystania z mieszkania lub nie orzekanie o mieszkaniu stron. Ponadto można wnieść o zasądzenie kosztów procesu od strony przeciwnej według norm przypisanych oraz o zasądzenie alimentów na rzecz jednego z małżonków. W petitum pozwu mogą znaleźć się jeszcze dodatkowe wnioski jak np. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie, wniosek o podział majątku czy wydanie w sprawie określonego zabezpieczenia.

Jeżeli w sprawie występują małoletnie dzieci należy pamiętać o żądaniach, które dotyczą ich bezpośrednio tj. o:

– powierzeniu władzy rodzicielskiej;

– o zasądzenie na ich rzecz alimentów;

– o uregulowanie kontaktów;

Następną częścią jest sporządzenie jasnego i precyzyjnego uzasadnienia pozwu rozwodowego, które będzie stanowiło rozszerzenie i wyjaśnienie naszych żądań. W uzasadnieniu wskazujemy na relacje z małżonkiem, małoletnim dziećmi oraz opisujemy przyczyny zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Podanie właściwego i dobrego uzasadnienia dla zawnioskowanego sposobu rozwiązania małżeństwa czy też wysokości alimentów jest niezwykle istotne i może zawarzyć na tym, czy sąd przychyli się do naszych żądań. Należy pamiętać również o konieczność przedłożenia niezbędnych dokumentów w sprawie tj. odpisu skróconego aktu małżeństwa i odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci. Pozew należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w sądzie w dwóch egzemplarzach.

 

Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że sprawy rozwodowe są specyficznym rodzajem spraw, mnożącym często problemy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć już na samym początku procesu np. z zakresu alimentów, ustalenia winy, władzy rodzicielskiej. Może również dojść do zmiany naszego stanowiska w toku sprawy. Decyzje zaś, które podejmujemy w trakcie składania pozwu o rozwód oraz w trakcie samej sprawy rozwodowej mogą mieć nieodwracalne skutki, dlatego też warto samą treść pozwu o rozwód jak i całą procedurę rozwodową skonsultować i omówić z prawnikiem. Sytuacja każdego z nas jest bowiem inna i wymaga odrębnego zaangażowania. Nie ma zatem jednej dobrej rady na napisanie dobrego pozwu o rozwód, a powierzenie prowadzenia sprawy profesjonaliście z pewnością da nam trochę spokoju i oszczędzi emocji. Uzyskanie bowiem wyroku rozwodowego, który jest jedynie formalnością jest rzadkością, a wiele spraw z tego zakresu nastręcza wiele trudności i cierpienia stronie.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.