Alimenty na dziecko

September 1, 2016

Zgodnie z treścią przepisu art.133 k.r.o. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

 

Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Przepis ten wskazuje na obowiązek alimentacyjny zarówno wobec dzieci pełnoletnich jak i małoletnich.

 

Natomiast orzekanie o ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dziecka małoletniego stanowi obligatoryjną treść wyroku o rozwód. Nawet zatem wtedy, kiedy nie zostanie złożony wniosek o zasądzenie alimentów sąd zobowiązany jest wydać w tym zakresie orzeczenie. Jak stanowią przepisu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Sytuacja ta ma miejsce wtedy, kiedy jedno z rodziców przejmuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem, które z nim przebywa na co dzień, którym się opiekuje i troszczy o jego rozwój fizyczny i duchowy. Wówczas uznaje się, że rodzic taki wypełnia już swój obowiązek alimentacyjny. Dlatego też finansowymi kosztami tytułem alimentów obciąża się drugiego z rodziców. Do postępowania w sprawie o alimenty zarówno do występowania po stronie uprawnionego jak i zobowiązanego istnieje konieczność przedłożenia niezbędnych dokumentów potwierdzających naszą sytuację finansową np. rachunki, paragony, umowa o pracę.

 

Natomiast podkreślić należy, że w każdym czasie, nie tylko podczas sprawy rozwodowej można wnieść o zasądzenie alimentów na dziecko. Może tego dokonać albo samodzielnie uprawniony jeżeli jest pełnoletni albo przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) za dziecko małoletnie.

Kwota, której możemy żądać jak i czas, w którym wypłacane będą świadczenia alimentacyjne zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Nie tylko zatem potrzeby uprawnionego są istotne, ale również sytuacja finansowa zobowiązanego. Nawet bowiem wtedy, kiedy przedstawimy dowody na okoliczność ponoszonych przez nas usprawiedliwionych i niezbędnych wydatków, a żądana kwota alimentów będzie uzasadniona, sąd mimo tego może zasądzić niższą kwotę ze względu na ograniczone możliwości zobowiązanego, które sąd oceni po przeprowadzeniu stosownego postępowania dowodowego.

 

Jeżeli doszłoby do zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, wnosząc o podwyższenie alimentów, o ich obniżenie lub też o zniesienie obowiązku alimentacyjnego. Mogą się bowiem zmienić zarówno usprawiedliwione potrzeby uprawnionego np. jak dziecko idzie do szkoły lub zmianie mogą ulec możliwości zobowiązanego np. utrata pracy, ciężka choroba.

Jak wynika zatem z powyższego o alimenty na dziecko można wystąpić w każdym czasie, jeżeli tylko spełnione zostaną ww. przesłanki.

 

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.