Orzeczenie rozwodu

October 6, 2016

Sąd może orzec rozwód wtedy, kiedy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie, a stanowi o nich treść przepisu art. 56 k.r.o. (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Zupełny rozkład pożycia ma miejsce wtedy kiedy zerwane zostały między małżonkami wszystkie więzi je łączące, a więc wież fizyczna, duchowa i gospodarcza.

 

Trwały zaś rozkład pożycia następuje wtedy, kiedy wiadomym jest, że małżonkowie do siebie już nie powrócą, a wystąpiły w ich pożyciu okoliczności, które wyłączają nawiązanie więzi duchowej, ekonomicznej i fizyczne. Należy jednak pamiętać, że upływ dłuższego czasu nie stanowi zawsze koniecznej przesłanki trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego. Wszystko bowiem zależy od sytuacji rodzinnej stron, charakteru małżonków, a przede wszystkim przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Nie ma jednak konkretnych i jednoznacznych wskazówek, jaki czas powinien upłynąć od momentu zupełnego rozkładu pożycia związku małżeńskiego, aby można było uznać go za trwały. Dlatego też każdorazowo należy odnieść się do sytuacji rodzinnej stron i ocenić, czy w świetle doświadczenia życiowego prawdopodobne jest, że małżonkowie odbudują więzi rodzinne.

 

Ww. przesłanki tj. zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego stron są tzw. przesłankami pozytywnymi. Ich istnienie umożliwia bowiem orzeczenie rozwodu.

 

Natomiast przesłankami negatywnymi, a więc takimi, które uniemożliwiają orzeczenie rozwodu, mimo istnienia przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego stron jest sytuacja, w której:

1) wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,

2) z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,

3) rozwodu żąda jedno z małżonków wyłącznie winne rozkładu pożycia, drugie z małżonków zaś na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Niemniej jednak należy pamiętać, że dla oceny trwałości i zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego stron należy brać pod uwagę całokształt postępowania małżonków i przyczyny rozkładu. Ponadto, jak wynika z powyższego rozwód jest sposobem rozwiązania małżeństwa, który może nastąpić tylko przez sąd i przy spełnieniu przesłanek pozytywnych oraz przy braku przesłanek negatywnych określonych powyżej.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.