Ochrona dziedziczenia

January 12, 2017

Spadkobierca, który stał się prawnym następcą zmarłego i wstąpił w prawa majątkowe należące do spadku, może te prawa wykonywać, korzystać z nich, a także je chronić.

Możliwe jest żądanie wydania rzeczy będącej przedmiotem spadku, wykonania zobowiązań, których wierzycielem był spadkobierca. Koniecznym do skorzystania z wcześniej wymienionych praw spadkobiercy jest wykazanie, że tym spadkobiercą jest się w rzeczywistości.

Aby roszczenie o ochronę dziedziczenia było wymagalne, należy spełnić szereg przesłanek.

 

Uprawniony i zobowiązany

Spadkobierca, który posiada tytuł prawny wynikający z testamentu lub dziedziczenia ustawowego ma prawo domagać się wydania spadku od osoby, która go rzeczywiście posiada, a spadkobiercą nie jest.

Osoba podająca się za spadkobiercę musi faktycznie spadkiem władać, przypisywać sobie uprawnienia spadkobiercy i jednocześnie spadkobiercą rzeczywistym nie być.

 

Treść roszczenia

Roszczenie o ochronę dziedziczenia polega na żądaniu wydania rzeczy, które należą do spadku. Możliwe jest również żądanie zapłaty kwot pieniędzy obok lub zamiast żądania wydania rzeczy.

 

Opłaty obok wydania rzeczy:

  1. wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy

  2. dochodzenie naprawy szkody z tytułu pogorszenia się jakości rzeczy

  3. żądanie zwrotu wartości pożytków uzyskanych w związku z nieuprawnionym posiadaniem rzeczy należącej do spadku lub takich, których posiadacz spadku nie uzyskał z powodu złej gospodarki

Przy opłatach, jakich należy dokonać oprócz wydania rzeczy ważnym aspektem jest dobra (przekonanie o byciu spadkobiercą) lub zła (świadomość, że spadkobiercą się nie jest) wiara posiadacza spadku. Dobra wiara wyklucza możliwość domagania się dodatkowych opłat.

Roszczenie spadkobiercy musi dokładnie określać przedmioty i sumy pieniężne, których się domaga, nawet w przypadku, kiedy domaga się wydania całego spadku.

 

 

Roszczenie posiadacza spadku

Posiadacz spadku również może mieć roszczenie względem spadkobiercy o zwrot nakładów poczynionych na rzecz przedmiotów należących do spadku. W tym wypadku również ważna jest dobra lub zła wiara. Przy dobrej wierze żądanie obejmuje wszelkie nakłady, o ile nie zwróciły się one w pożytkach, przy złej wierze - wyłącznie nakłady konieczne.

 

Przedawnienie

Roszczenie o ochronę dziedziczenia przedawnia się z upływem 10 lat liczonych od dnia otwarcia spadku.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.