Nowe zasady reklamacji w instytucjach finansowych

March 12, 2017

Z dniem 11 października br. weszła w życie regulacja, która nakłada nowe obowiązki na szeroko rozumiane instytucje finansowe w zakresie reklamacji składanych przez klientów tych podmiotów.

 

Nowa ustawa obejmuje swym działaniem klientów takich instytucji jak m.in. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne oraz firmy pożyczkowe. Jak widać katalog jest więc bardzo szeroki i obejmuje w zasadzie wszystkie podmioty sektora (rynku) finansowego.

 

W myśl ustawy reklamacją jest wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego. Czynność ta może być złożona w każdej jednostce podmiotu sektora rynku finansowego w formie pisemnej (osobiście bądź przesyłką pocztową), ustnie (telefonicznie bądź ustnie do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce) lub w formie elektronicznej o ile ta forma została do tego celu wskazana przez podmiot rynku finansowego.

 

Podmiot sektora finansowego obowiązany jest udzielić odpowiedzi na złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź może być udzielona w postaci papierowej lub innego trwałego nośnika informacji. Za pomocą poczty elektronicznej można udzielić odpowiedzi wyłącznie na wniosek klienta. W szczególnych przypadkach, gdy udzielenie odpowiedzi w przepisanym terminie nie jest możliwe, podmiot rynku finansowego obowiązany jest powiadomić o tym klienta, który wystąpił z reklamacją i wyjaśnić przyczynę opóźnienia, wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od otrzymania reklamacji.

 

Z punktu widzenia klienta najistotniejszą regulacją jest wprowadzenie znanej z przepisów prawa administracyjnego zasady milczącej zgody. To swego rodzaju fikcja prawna, która polega na przyjęciu, iż w przypadku braku udzielenia klientowi odpowiedzi przez podmiot rynku finansowego w przepisanym ustawowo terminie reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

 

Nowe regulacje należy ocenić pozytywnie. Instytucje finansowe nie będą mogły lekceważyć uwag zgłaszanych przez swoich klientów i będą musiały się do nich ustosunkować. To kolejny krok wzmacniający pozycję konsumenta w polskim prawie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1348)

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.