Na czym polega przelew wierzytelności?

December 27, 2017

Prawo zobowiązań jest jednym z działów prawa cywilnego, który swoich początków upatruje w prawie rzymskim. Wtedy to stosunek zobowiązaniowy był swoistego rodzaju więzią osobistą, która nie mogła zostać przeniesiona na żaden inny podmiot. Wraz z rozwojem prawa powstała możliwość zmiany wierzyciela lub dłużnika przy zachowaniu identyczności stosunku zobowiązaniowego. Obecnie instytucję przelewu wierzytelności zwaną także cesją regulują przepisy art. 509-518 KC. Przelew wierzytelności jest umową na podstawie której wierzyciel przenosi wierzytelność na osobę trzecią. Stronami umowy przelewu jest cedent (dotychczasowy wierzyciel) i cesjonariusz (osoba trzecia). Skutkiem zawarcia owej umowy jest utrata wierzytelności przez cedenta i uzyskanie jej przez cesjonariusza. Kodeks Cywilny nie wymaga zgody dłużnika do zmiany wierzyciela, innymi słowy dłużnik może nawet nie wiedzieć o tym, że dana wierzytelność została przeniesiona na inny podmiot. Inaczej jest w przypadku zmiany dłużnika, gdyż tutaj niezbędna jest zgoda wierzyciela. Żeby dobrze zrozumieć istotę umowy cesji należy rozpocząć od definicji jej przedmiotu, czyli wierzytelności. W doktrynie wierzytelność została określona jako ogół uprawnień strony stosunku zobowiązaniowego (wierzyciela), polegających na możności żądania od dłużnika spełnienia świadczenia. Jest to prawo podmiotowe o charakterze majątkowym i może być przedmiotem obrotu. W drodze przelewu mogą być przeniesione wszystkie wierzytelności cywilnoprawne, ograniczenia wynikają jedynie z: ustawy, zastrzeżenia umownego lub właściwości zobowiązania. W szczególności przedmiotem przelewu mogą być wierzytelności jeszcze niewymagalne, przedawnione, wynikające z umów wzajemnych, ze zobowiązań solidarnych, a także wierzytelności przyszłe.

 

Najczęściej przeniesienia wierzytelności dokonuje się w drodze dwustronnej czynności prawnej. Rzadziej do nabycia wierzytelność wierzytelności dochodzi na skutek jednostronnej czynności, jako przykład można podać: testament, przyrzeczenie publiczne (w tym przypadku nagrodą jest wierzytelność). Wierzytelność może zostać przeniesiona odpłatnie i następuje to najczęściej w drodze umowy sprzedaży lub zamiany, w przypadku gdy wierzytelność jest przenoszona w drodze umowy darowizny to ma charakter nieodpłatny. Wraz z wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie prawa z nią związane, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Zakres praw związanych z wierzytelnością jest bardzo szeroki. Uprawnienia prawnokształtujące takie jak prawo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie umowy także przechodzą na cesjonariusza, przy czym muszą być funkcjonalnie związane z wierzytelnością.

 

Przelew wierzytelności nie może pogarszać położenia dłużnika, w związku z tym brak informacji o przelewie prowadzi do tego, że świadczenie dłużnika do rąk cedenta powoduje zwolnienia z zobowiązania. Podobnie jak spełnienie świadczenia także inne czynności prawne takie jak: potrącenie, zwolnienie z długu czy chociażby zmiana przedmiot świadczenia, dokonane między dłużnikiem, a poprzednim wierzycielem mają skutek względem nabywcy. Warunkiem jednak jest to, że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik działał w dobrej wierze, a tym samym nie wiedział o przelewie. Ponadto dodatkowym zabezpieczeniem ochrony dłużnika jest możliwość podniesienia przeciwko cesjonariuszowi wszelkich zarzutów, które w chwili powzięcia wiadomości o przelewie przysługiwały mu względem cedenta.

 

W obrocie kredytowym występuje instytucja przelewu wierzytelności na zabezpieczenie. Najczęściej stosowane formy zabezpieczenia kredytów takie jak hipoteka, zastaw czy chociażby poręcznie mogą okazać się niewystarczające, dlatego też banki szukają dodatkowej asekuracji. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie pozwala zminimalizować, a wręcz wyeliminować ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Dzieje się poprzez zastrzeżenie warunku rozwiązującego ustania skutku cesji w przypadku, gdy zabezpieczony nią kredyt zostanie całkowicie spłacony, a w konsekwencji bez dokonywania żadnej czynności cedowana wierzytelność wraca do cedenta. Także w ramach omawianej instytucji zastrzegane są zobowiązania co do zwrotu cedowanej wierzytelności w przypadku spłaty zabezpieczonego kredytu. Zastrzeżenie takie bezpośrednio nie wywołuje skutku rozporządzającego w postaci ponownego nabycia wierzytelności przez pierwotnego cedenta. Skutek taki może zostać dopiero osiągnięty po dokonaniu czynność rozporządzającej, czyli zwrotnej cesji wierzytelności.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.