Tajemnica bankowa

March 12, 2017

Tajemnica bankowa to jeden z zasadniczych obowiązków każdego banku. Jest to tajemnica zawodowa związana z wykonywaniem konkretnej profesji, a jej podstawowym celem jest ochrona praw klienta. W Polsce obowiązek zachowania tajemnicy bankowej został sformułowany przez ustawodawcę w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 104 ust. 1 Prawa bankowego obowiązek zachowania tajemnicy bankowej dotyczy banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe. Zgodnie z przepisami, ochroną objęte są wszystkie informacje dotyczące czynności bankowych i osób będących stronami umowy z bankiem, uzyskane w czasie negocjacji oraz w trakcie zawierania i realizacji umowy. Wyjątek stanowią jedynie te informacje, których ujawnienie jest niezbędne w celu należytego wykonania zawartej przez bank umowy. Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „wszystkie informacje” oznacza jakiekolwiek dane, które pozostają wobec czynności bankowej w takim związku, że dotyczą wspomnianej czynności. Tajemnicą bankową objęte są także informacje dotyczące osób, które, nie będąc stroną umowy dokonały czynności pozostających w związku z zawarciem takiej umowy. Pod względem przedmiotowym tajemnica bankowa obejmuje także dane osobowe klientów banku i przekazywanie tych danych osobowych odbywa się według bardziej rygorystycznych zasad określonych w Prawie bankowym.

 

Ustawodawca określa w Prawie bankowym precyzyjny i zamknięty katalog zwolnień z obowiązku zachowania tajemnicy dotyczących wskazanych w ustawie przypadków, jak i konkretnych ustawowo upoważnionych podmiotów (tj. w szczególności: Komisja Nadzoru Bankowego, sąd, prokuratura – w związku z toczącym się przeciwko posiadaczowi konta postępowaniem karnym). Zgodnie z powyższym Sejmowa Komisja Śledcza nie ma prawa zwolnić kogokolwiek z tajemnicy bankowej. Banku nie obowiązuje zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Osoba ta, z wyłączeniem wypadków określonych w Prawie bankowym, jest beneficjentem tych informacji i to ona ma prawo do decyzji, czy i komu takie informacje mogą być ujawnione. W związku z powyższym osobom trzecim (innym niż osoba, której informacje dotyczą) informacje takie mogą być ujawnione wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej.

 

Obowiązek objęcia informacji istnieje od chwili rozpoczęcia negocjacji z bankiem i przekazania bankowi przez klienta pierwszych informacji, aż do czasu zakończenia okresu przechowywania przez bank tych informacji w każdej formie, w tym również elektronicznej. Obowiązek zachowania tajemnicy bankowej powstaje nawet gdyby nie doszło ostatecznie do zawarcia umowy. Jest to okres znacznie dłuższy niż okres obowiązywania umowy zawartej z bankiem. Zakończenie trwania stosunku między bankiem a klientem nie ma wpływu na ustanie tajemnicy bankowej. Obowiązek zachowania tajemnicy może też przejść na inny bank, w sytuacji gdy np. dojdzie do przejęcia między bankami. Nie można uzasadniać naruszenia tajemnicy bankowej faktem, iż bank zaprzestał działalności lub rozwiązano stosunek pracy z pracownikami banku. Tajemnica bankowa ma charakter tajemnicy zawodowej i każdy kto wejdzie w jej posiadanie ma obowiązek jej nie ujawniać


Za bezprawne ujawnienie tajemnicy bankowej bank ponosi odpowiedzialność cywilną i karną.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.