Czy zasiłek macierzyński z KRUS podlega egzekucji?

December 6, 2017

Odpowiedź na powyższe pytanie jest kluczowa w sytuacji, kiedy posiadacz rachunku bankowego, na który wpływają środki z tytułu zasiłku macierzyńskiego jest dłużnikiem i prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

 

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 277 z późn. zm.) regulująca świadczenia z KRUS przewiduje możliwość dokonywania potrąceń z kwot uzyskanych z tytułu świadczeń w art. 50: 1. Kasa może potrącać z wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia zaległe składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin lub na ubezpieczenie, wraz z odsetkami, a także składki na ubezpieczenie za bieżący kwartał; dotyczy to tylko składek za osobę pobierającą świadczenie, z wyjątkiem domownika, oraz składek, do których opłacenia zobowiązana jest ta osoba. Ponadto z emerytur i rent mogą być potrącane inne należności na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. O dokonywaniu potrącenia orzeka się w decyzji ustalającej prawo do świadczenia albo w odrębnej decyzji. Zasiłek macierzyński w art. 18 pkt 7) w/w ustawy został wymieniony jako świadczenie z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z KRUS.

 

Natomiast art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) stanowi, że do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

 

Natomiast § 4 niniejszego przepisu stanowi: Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach.

 

W związku z powyższym, zasady egzekucji z kwot uzyskanych z tytułu zasiłku macierzyńskiego reguluje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nie reguluje wprost potrąceń z kwot wypłacanych z tytułu zasiłku macierzyńskiego. Odsyła w tej materii do zasad określonych w odrębnych przepisach. Zastosowanie znajdą więc przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które z kolei przewidują stosowanie zasad potrąceń z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ponadto art. 52 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Konkludując, sumy wpływające na rachunek z tytułu zasiłku macierzyńskiego z KRUS podlegają zajęciu analogicznie do tych wypłacanych przez ZUS i mogą być zajęte do 25% wysokości świadczenia z uwzględnieniem 75% kwoty najniższej emerytury lub renty, która jest wolna od potrącenia.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.